Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126147

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w pracach zespołu w zakresie negocjacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOR) dotyczącej poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez wykorzystywanie ekologicznych źródeł ogrzewania w sektorze mieszkaniowym
 • Prowadzi monitoring realizacji Wskaźników Warunkujących Wydatkowanie Środków (DLI) określonych dla Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na podstawie raportów NFOŚiGW w zakresie działań ograniczających emisję
 • Współuczestniczy w prowadzeniu sprawozdawczości technicznej i finansowej dotyczącej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” we współpracy z komórką organizacyjną ds. funduszy europejskich
 • Współuczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego ds. umowy zawartej z MBOR
 • Współpracuje z jednostkami nadzorowanymi przez Ministra (w tym przede wszystkim z NFOŚiGW i wfośigw) w zakresie instrumentów finansowych, w szczególności w pracach związanych z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”
 • Współpracuje ściśle z komórką organizacyjną ds. funduszy europejskich w zakresie zapewnienia środków finansowych na poprawę jakości powietrza
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów nowych rozwiązań prawnych oraz uczestniczy w procesach legislacyjnych i pozalegislacyjnych w zakresie finansowania ochrony powietrza
 • Prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością dotyczącą realizacji i wykorzystania środków finansowych, w tym z umowy zawartej z MBOR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze ochrony powietrza albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych dotyczących jakości powietrza
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawo UE w zakresie ochrony powietrza
 • Znajomość procesu legislacyjnego związanego z transpozycją i implementacją prawa UE do polskiego porządku prawnego
 • Wiedza z zakresu: ochrony środowiska, w szczególności jakości powietrza, rozwiązań technicznych i technologicznych służących zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, zagadnień z zakresu umów międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ