Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Funduszy Zewnętrznych


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać się i podnosić swoje kwalifikacje do podjęcia pracy w Instytucie.

Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Funduszy Zewnętrznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DFZ/55/2022
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość zasad ubiegania się i rozliczania projektów finansowanych ze środków: Agencji Badań Medycznych, Programów ramowych KE,
 • Wiedza na temat aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów B+R, w szczególności finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Znajomość zasad oraz umiejętność tworzenia analiz kosztów i korzyści,
 • Doświadczenie w tworzeniu budżetów, harmonogramów rzeczowo-finansowych dla projektów B+R a także udział w ich realizacji i sprawozdawczości,
 • Doświadczenie w realizacji projektów, w których rozliczane są koszty personelu,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną analizę dokumentacji konkursowych w tym języku,
 • Samodzielność, dokładność, wnikliwość oraz dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość zasad księgowości,
 • Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów.
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
 • Monitorowanie dostępności funduszy zewnętrznych, w tym pozyskiwanie informacji o nowych naborach wniosków, ogłoszeń o konkursach,
 • Pozyskiwanie oraz analizowanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów/ wniosków aplikacyjnych,
 • Udział w procesie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w tym bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Instytutu,
 • Rozliczanie finansowe projektów, w tym: kontrola prawidłowości angażowania personelu, wystawionych faktur, sporządzanie wniosków o płatność, analiz wykonania budżetu w trakcie realizacji, prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków w ramach projektów, monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków,
 • Opracowywanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektów,
 • Nadzór nad realizacją postępowań ofertowych i procesów zakupowych w ramach projektów we współpracy z Działem Zamówień Publicznych NIO-PIB.
Oferujemy:
 • Możliwość pełnoetatowego i stabilnego zatrudnienia na umowę o pracę,
 • Pracę w prestiżowej placówce o ugruntowanej pozycji na rynku,,
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia,
 • Przyjazną atmosferę i pracę w miłym zespole.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5 na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
APLIKUJ TERAZ