Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Audytor wewnętrzny


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113150

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przeprowadza, na podstawie analizy ryzyka, zadania zapewniające poprzez niezależne badanie systemów kontroli zarządczej w celu dostarczenia Ministrowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli.
 • Monitoruje realizację zaleceń oraz przeprowadza czynności sprawdzające.
 • Przeprowadza czynności doradcze, z własnej inicjatywy lub na zlecenie kierownictwa Ministerstwa, służące wspieraniu kierownictwa Ministerstwa w realizacji celów i zadań.
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu analizy ryzyka dla zidentyfikowanych w Ministerstwie obszarów ryzyka.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie audytu wewnętrznego.
 • Zapewnia obsługę organizacyjną Komitetu Audytu MSWiA.
 • Współpracuje z komórkami audytu wewnętrznego funkcjonującymi w jednostkach nadzorowanych przez MSWiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli
 • Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Wiedza w obszarze: finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości, administracji publicznej, służby cywilnej, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz standardów i procedur obowiązujących w obszarze audytu wewnętrznego
 • Umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości lub administracji publicznej lub zarządzania projektami (w tym projektami IT)
 • Ukończone szkolenia z zakresu znajomości lub audytowania zgodności z normami ISO/IEC z dziedziny norm o nr 22301 i 27001 lub ukończenie szkolenia z zakresu audytowania zarządzania projektami lub ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego
 • Wiedza w obszarze: metodologii zarządzania projektami (w tym projektami IT) i analizy ryzyka
 • Znajomość norm ISO/IEC z dziedziny 22301 oraz 27001 i znajomość problematyki Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ