Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Audytor wewnętrzny


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114074

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadza zadania audytowe tj. zadania zapewniające czynności doradcze lub audyty wewnętrzne zlecone,
 • monitoruje realizację zaleceń wydanych w toku przeprowadzonych zadań zapewniających (czynności monitorujące),
 • przeprowadza czynności sprawdzające,
 • prowadzi dokumentację audytu wewnętrznego,
 • opracowuje roczne i strategiczne plany audytu wewnętrznego,
 • sporządza sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • uprawnienia do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • znajomość przepisów: rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, w tym systematyczność i dokładność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ