Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Członek zespołu Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju


Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Członek zespołu Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • Inicjowanie procesów wdrożeniowych projektów/grantów/zadań badawczych zgodnie z wnioskiem o finansowanie oraz obowiązującym przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi uczelni.
 • Opracowywanie dokumentów projektowych w zakresie realizacji (m.in. regulaminów, kontraktów, umów, harmonogramów, opisów przedmiotu zamówienia) oraz sprawozdawczości (m.in. raportów, wniosków o płatność).
 • Współpraca z członkami zespołów wdrażających projekt m.in. pracownikami dydaktycznymi, naukowymi oraz kadrą administracyjną Uczelni.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności (m.in.  przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców dla dostaw i usług
  o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, przygotowywanie projektów umów, protokołów odbioru).
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, podmiotami partnerskimi.
 • Obsługa administracyjno -organizacyjna szkoleń/kursów/zajęć realizowanych w ramach projektów.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu (dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie),
  w tym w elektronicznych systemach sprawozdawczych i bazie konkurencyjności.
 • Kontakty z instytucjami zewnętrznymi/finansującymi.
 • Bieżąca kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektów/grantów/zadań badawczych, nadzór nad osiąganiem wskaźników.
Wymagania obligatoryjne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy – minimum 3-letnie doświadczenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCBiR, MNiSW, NCN, NAWA, MZ, Fundusz Wyszehradzki, Fundusze Norweskie, Horyzont 2020, programy współpracy transgranicznej)
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność jej zastosowania w praktyce.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów/grantów finansowanych ze środków zewnętrznych na uczelni wyższej publicznej.
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów wielozadaniowych, partnerskich i/lub międzynarodowych.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami (potwierdzony udział w kursach/studiach z zakresu realizacji/zarządzania projektami).
 • Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).
 • Umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania.
 • Samodzielność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w doświadczonym zespole realizującym projekty oraz granty z różnych źródeł finansowania.
 • Szeroki pakiet socjalny.
APLIKUJ TERAZ