Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Dyrektor Biura Organizacyjnego


Ogłoszenie numer: 4661496, z dnia 2021-05-19

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 6/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez podległych pracowników;
 • kierowanie podległymi pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami PAK;
 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań oraz przestrzegania procedur wewnętrznych Agencji;
 • nadzorowanie procesu sporządzania dokumentów oraz kontrolowanie ich prawidłowego obiegu;
 • przygotowywanie zakresów obowiązków oraz dokonywanie podziału zadań, a także ocenianie pracy podległych pracowników;
 • przygotowywanie planów pracy oraz sprawozdań́ z działalności podległej komórki organizacyjnej;
 • nadzorowanie nad procesem dysponowania rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi jednostce organizacyjnej do użytkowania;
 • nadzorowanie procesu przygotowywania i przeprowadzania zamówień́ publicznych;
 • zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej w PAK;
 • identyfikacja ryzyk, proponowanie działań naprawczych, projektowanie mechanizmów kontrolnych;
 • współpraca z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania powierzonych zadań.

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub podyplomowe w zakresie nauk o zarządzaniu, prawie lub administracji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dziesięcioletni staż pracy w sektorze finansów publicznych lub w przemyśle, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z kierowaniem pracownikami lub zadaniami;
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 305);
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Agencji Wykonawczej oraz administracji państwowej;
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej,
 • znajomość podstaw prawa zamówień publicznych,
 • posiadanie kompetencji kierowniczych,
 • umiejętność kierowania, zarządzania i organizowania pracy zespołu,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ