Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 130145

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze jednopiętrowego budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • występują bariery architektoniczne: brak windy
 • występują bariery architektoniczne: budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

 

Zakres zadań

 • Wykonuje audyty środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowuje wyniki tych audytów
 • Opracowuje projekty protokołów z audytu, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu
 • Sporządza dokumentację roboczą z przeprowadzonych czynności
 • Wykonuje kontrole transakcji (ex-post)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Dokonywanie interpretacji i wykładni przepisów prawa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski)
APLIKUJ TERAZ