Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej


Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Główny Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 6a

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Liczba etatów: 2

Miejsce pracy:

 • RIO w Warszawie: ul. Koszykowa 6A, Warszawa

Czynności kontrolne wykonywane są w terenie na obszarze województwa mazowieckiego

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podlegających kontroli podmiotach zgodnie upoważnieniem i ramowym zakresem kontroli
 • dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie
 • sporządzanie protokołów kontroli oraz innych dokumentów w postaci sprawozdań, notatek, zestawień
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych na podstawie materiałów pokontrolnych
 • sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz projektów zawiadomień do innych organów
 • dokonywanie oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie przeprowadzonej kontroli
 • dokonywanie podziału zadań pomiędzy członkami zespołu kontrolnego i kontrola ich działania
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzania kontroli

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Inspektora Kontroli
 • wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne) oraz co najmniej 6-letni staż pracy

Wymagania preferowane:

 • znajomość przepisów z zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych, a w szczególności dotyczących ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości, sprawozdawczości, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność
 • co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli lub w zakresie audytu
 • prawo jazdy kat. B.

 

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
APLIKUJ TERAZ