Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ogłoszenie numer: 7715541, z dnia 2022-11-14

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 25/2022

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1


Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Miejsce wykonywania pracy: oddział terenowy w Warszawie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw administracyjnych Departamentu Bezpieczeństwa Kosmicznego (zwanego dalej departamentem);
 • prowadzenie spraw dot. zamówień departamentu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych;
 • udział/wsparcie w realizacji procesu prowadzenia rejestru obiektów kosmicznych;
 • prowadzenie spraw z obszaru realizacji procesów związanych z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • udział/wsparcie administracyjne w zakresie realizacji projektów w środowisku międzynarodowym;
 • udział w grupach roboczych w ramach organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);
 • realizacja zadań związanych prowadzeniem punktu kontaktowego dla projektów realizowanych w ramach NATO i EDA będących w kompetencjach departamentu.

Wymagania

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe – preferowane kierunki z obszaru zarządzania i/lub administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość programów Excel, Word, Power Point oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat, zaświadczenie)

wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość przepisów prawnych i norm związanych z ochroną informacji;
 • umiejętność współpracy w grupie projektowej;
 • mile widziane doświadczenie w obszarach zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia jakości.

Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • Odpowiedzi na zadanie praktyczne: Wypowiedź pisemna w języku angielskim, 500-1000 słów przedstawiające własne rozumienie kandydata celów, zadań i sposobu realizacji podkomponentu SST określonego w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające Unijny program kosmiczny i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj..: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.);
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ