Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113565

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem 
komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją (istnieje potencjalna możliwość prób lobbingu/wpływania na przygotowywane rozwiązania
organizacyjne, projekty przesądzeń finansowych i organizacyjnych przez
pracownika).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Współpracuje z NCBR w zakresie przyznawania Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju środków finansowych, ich rozliczania, w tym przygotowuje projekty decyzji, umów i aneksów do umów dotyczących przyznawanych dotacji celowych, oraz monitorowania realizacji tych umów
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów dokumentów dotyczących przyznawania i przekazywania CŁ i instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz środków finansowych przez Ministra.
 • Przeprowadza analizy planów i sprawozdań CŁ w celu przygotowania dokumentów zatwierdzających/przyjmujących oraz rekomendacji w tym zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą przedstawiciela Ministra w Radzie NCBR oraz uczestniczy w sprawach związanych z obsługą Ministra w Radzie CŁ.
 • Współpracuje w przygotowaniu projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących NCBR i CŁ w celu prawidłowej realizacji uprawnień Ministra oraz przygotowuje opinie do projektów aktów prawnych dotyczących spraw związanych ze współpracą z NCBR oraz nadzorem nad CŁ.
 • Proponuje rozwiązania mające na celu usprawnienie współpracy z NCBR oraz sprawowania nadzoru nad CŁ (procedury, instrumenty organizacyjne i prawne).
 • Przygotowuje opinie i analizy w sprawach związanych z obszarem działalności NCBR i CŁ, notatki podsumowujące, zawierające rekomendacje rozwiązań w tym obszarze dla członków Kierownictwa MEiN oraz kierownictwa departamentu. Zadania wykonywane na opisywanym stanowisku wymagają niejednokrotnie analizy dokumentów w języku angielskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów dot. finansów publicznych,
 • znajomość przepisów dot. rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość przepisów ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie dot. finansowania działalności jednostek Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • przeszkolenie w zakresie finanse publiczne lub rachunkowość
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w nadzorze lub kontroli/w zarzadzaniu projektami lub programami
APLIKUJ TERAZ