Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113650

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewaluację priorytetu, zgodnie z harmonogramem i procedurami określonymi w ramach Planu ewaluacji dla PO IiŚ 2014-2020.
 • Prowadzi analizy i opracowania na potrzeby prac związanych z wykonaniem ram finansowych i realizacyjnych dla perspektywy 2014-2020 w zakresie funduszy strukturalnych UE.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji procesu ewaluacji oraz współpracuje z podmiotami przeprowadzającymi ewaluację, w tym przekazuje na ich wniosek informacje niezbędne do przeprowadzenia badania.
 • Przygotowuje roczne informacje w zakresie ewaluacji priorytetu i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej.
 • Uczestniczy w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją PO IiŚ 2014-2020 oraz współpracuje z przedstawicielami jednostek ewaluacyjnych, z Instytucją Zarządzającą oraz Krajową Jednostką Oceny.
 • Opracowuje wkłady merytoryczne w zakresie przeprowadzanych postepowań dotyczących badań ewaluacyjnych i ekspertyz.
 • Pozyskuje informacje na temat możliwości rozwoju kultury w nowych obszarach sektora kultury.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych UE • Znajomość prawa krajowego i Wspólnotowego, związanego z polityką regionalną UE
 • Znajomość krajowych i Wspólnotowych dokumentów programowych
 • Znajomość wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: horyzontalnych związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych, szczegółowych w zakresie PO IiŚ 2014-2020 oraz dot. ewaluacji
 • Znajomość zasad finansowania projektów z funduszy strukturalnych UE
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, inicjatywa, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ