Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116520

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały projektu ustawy budżetowej (w tym - w ujęciu wieloletnim), projektu planu finansowego i planu finansowego oraz odpowiednio materiały, projekty, plany dla planu wydatków środków europejskich - dla wybranych, określonych rodzajów dochodów lub wydatków budżetowych (wymagających merytorycznego rozpoznania i elementów wiedzy specjalistycznej w zakresie zagadnień logistycznych) oraz prowadzi plan rzeczowo-finansowy (wnioski o wydatki, aneksy do tych wniosków) w systemie SzafinPlus w zakresie wybranych paragrafów wydatków budżetowych, w celu tworzenia i aktualizowania planów będących podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej.
 • Sporządza zestawienia i analizy wykonania planu finansowego i planu rzeczowo-finansowego (w tym - planu wynagrodzeń i uposażeń) w różnych układach klasyfikacyjnych oraz tworzy bazy danych w oparciu o systemy wspomagające rachunkowość, płace i ewidencję majątku, według reguł zapewniających ciągłe aktualizowanie danych finansowych i ich stałą dostępność dla kierownictwa oraz zajmuje się planowaniem finansowym w perspektywie krótko- i średniookresowej w celu zapewnienia, że gospodarka finansowa będzie prawidłowo realizowana.
 • Ewidencjonuje operacje dotyczące planu finansowego i planu wydatków środków europejskich, zaangażowania i wykonania planu w księgach rachunkowych pomocniczych (SzafinPlus, PRF w arkuszu kalkulacyjnym, rejestr umów w arkuszu kalkulacyjnym, plan etatów i wynagrodzeń w arkuszu kalkulacyjnym) oraz przygotowuje dowody księgowe przetwarzane w systemach pomocniczych do ujęcia operacji w zakresie planu i zaangażowania wydatków w księdze głównej, w celu tworzenia i aktualizowania planów będących podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej.
 • Prowadzi obsługę planów, wykonania planów, harmonogramów, prognoz i zapotrzebowań na środki finansowe w systemach obsługi budżetu państwa - w zakresie części 19 budżetu (Trezor, Zefir2, SZD - wnioski o zmiany w planach wymagane przez dysponenta części 19 budżetu); określa i formalnie zabezpiecza w planie rzeczowo-finansowym środki na finansowanie zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu zakupu towarów i usług, opłat, świadczeń i in. w formie podania właściwych informacji we wnioskach o udzielenie zamówień publicznych, deklaracjach przystąpienia do zamówień wspólnych, projektach umów cywilnoprawnych, zleceń i zamówień na towary i usługi itp., w celu zapewnienia, że plany jednostki budżetowej będą prawidłowo wykonywane.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze rachunkowości lub finansów.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych regulujących zasady rachunkowości, gospodarki finansowej i wykonania budżetu dotyczące państwowych jednostek budżetowych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
 • Umiejetności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ