Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117438

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Koordynuje i realizuje zadania Ministra jako dysponenta I stopnia w zakresie dotyczącym planowania i zmian planu budżetu, również w układzie zadaniowym podległych lub nadzorowanych państwowych jednostek budżetowych (PJB)
 • Prowadzi ewidencję i analizuje zmiany planu wydatków dokonywane przez komórki organizacyjne Ministerstwa w granicach wydanych im upoważnień oraz zmiany dokonywane na podstawie decyzji ministra właściwego ds. finansów publicznych, w tym - w systemie QNT i TREZOR
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, w tym w układzie zadaniowym, a także przygotowuje informacje do jednostek podległych i nadzorowanych PJB o kwotach wydatków ujętych w projekcie i ustawie budżetowej oraz analizuje otrzymane materiały
 • Opracowuje materiały do projektu budżetu państwa w zakresie PJB - Wieloletniego Planu Finansowego Państwa we współpracy z PJB oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
 • Opracowuje projekt planu wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz opracowuje, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i PJB, planu wydatków w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • Prowadzi prace związane z uzyskaniem zapewnienia finansowania zadań oraz wnioskowaniem do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i ministra właściwego ds. budżetu o rezerwy celowe budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym w systemie TREZOR i QNT
 • Przygotowuje decyzje Ministra w sprawie zmian planu wydatków, w tym również wydatków majątkowych i wynagrodzeń oraz prowadzi ewidencję analityczną tych zmian w systemie QNT oraz TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w obszarze planowania i wykonywania budżetu albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • Umiejętność obsługi systemu TREZOR i QNT
 • Umiejętność obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ