Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125589

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Projektuje nowe rozwiązania prawne w sektorze gazu ziemnego, opracowuje projekty aktów prawnych, prowadzi procedurę legislacyjną projektów ustaw i rozporządzeń
 • Analizuje rozwiązania regulacyjne stosowane w sektorze energetycznym i gazowym Polski oraz państw członkowskich UE
 • Koordynuje opracowanie instrukcji i tez dla przedstawicieli Polski podczas spotkań bilateralnych i międzynarodowych
 • Sporządza analizy, przygotowuje projekty stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej z zakresu sektora gazu ziemnego oraz prezentuje stanowisko Polski w odniesieniu do ww. dokumentów na forum krajowym i międzynarodowym
 • Przygotowuje projekty aktów legislacyjnych z zakresu rynku gazu ziemnego
 • Analizuje otoczenie regulacyjne i rynkowe w obszarze gazu ziemnego
 • Monitoruje, analizuje i gromadzi informacje z zakresu wydarzeń w sektorze energii na arenie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii polityki energetycznej i sytuacji sektora energii w Unii Europejskiej
 • Monitoruje i analizuje informacje na temat realizacji inwestycji gazowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze energetyki lub stosunków międzynarodowych lub współpracy międzynarodowej, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad procesu decyzyjnego UE,
 • znajomość zagadnień związanych z rynkiem gazu ziemnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET EU, NATO SECRET lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET EU, NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ