Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126440

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.
 • Warunki pracy: praca biurowa.
 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach). Praca na 8 piętrze.
 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Sporządza listy płac z różnych tytułów poprzez naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczeń chorobowych, rozksięgowuje listy płac i przelewy od strony kosztów i wydatków.
 • Prowadzi sprawy związane z naliczaniem zasiłków z tytułu ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz je terminowo przekazuje do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów.
 • Prowadzi ewidencję wynagrodzeń i zasiłków oraz sporządza sprawozdania z wynagrodzeń.
 • Sporządza wymagane dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym.
 • Prowadzi sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, wypłat związanych z obsługą komisji egzaminacyjnych oraz rejestru tych umów.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Sprawdza rzetelności i poprawności zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych - uzgadnia konta wynagrodzeń (analitykę z syntetyką), uzgadnia wydatki w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i podatków

 • Znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń i zasiłków, przepisów podatkowych, przepisów ubezpieczeniowych.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analizy dokumentów
 • Samodzielność przy realizacji zadań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania problemów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów płacowo-kadrowych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość programu Płatnik
APLIKUJ TERAZ