Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126944

Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z: pracą w terenie i wysiłkiem fizycznym, pracą na wysokości do 3 m (wchodzenie na drabinę przy układaniu sprzętu i wyposażenia na wyższych półkach na regałach magazynowych), pracą w zakurzonych pomieszczeniach magazynowych. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bierze udział w inwentaryzacjach składników majątkowych KPRM
 • Prowadzi gospodarkę meblami, sprzętem i wyposażeniem biurowym, RTV, AGD etc., w tym dokonuje ich zakupów oraz zakupów usług na potrzeby KPRM z wyłączeniem zakupów sprzętu teleinformatycznego i usług realizowanych przez inne komórki organizacyjne KPRM (przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, projekty umów, dokonuje odbiorów dostaw towarów i usług, opisuje pod względem merytorycznym dowody księgowe, zleca naprawy mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD etc. oraz zajmuje się dystrybucją mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD etc.)
 • Bierze udział w zagospodarowywaniu zbędnych i zużytych składników majątkowych KPRM, w tym w pracach stałej komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego KPRM do dalszego użytkowania i stałej komisji likwidacyjnej
 • Prowadzi obsługę pracowników KPRM w sprawach wyposażania w meble, sprzęt i wyposażenie biurowe, RTV, AGD etc.
 • Aktualizuje komputerową ewidencję księgową (pomocniczą - analityczną) mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD etc. w szczególności w zakresie użytkowników i lokalizacji składników
 • Zleca, koordynuje i nadzoruje, zgodnie z właściwością wydziału, prace realizowane przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej i inne podmioty zewnętrzne, w zakresie usług gospodarczych, np. stolarskich, ślusarskich i tapicerskich dotyczących mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego KPRM (z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego oraz realizowanych przez inne komórki organizacyjne BDG i KPRM)
 • Inicjuje, przygotowuje oraz realizuje, zgodnie z właściwością wydziału, zakupy środków trwałych (z wyłączeniem zakupów teleinformatycznych oraz innych zakupów pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych BDG lub KPRM)
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych oraz zastępuje podczas nieobecności innych pracowników wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, inwentaryzacji, gospodarowania majątkiem oraz zagospodarowania składników majątkowych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: ustawy o rachunkowości, w zakresie ewidencji i inwentaryzacji; ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy Prawo zamówień publicznych; ustawy Kodeks cywilny w zakresie dot. umów cywilno-prawnych; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, orientacja na klienta/interesanta, współpraca, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: Word, Excel, Outlook
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: rachunkowości, zarządzania majątkiem, zagospodarowania majątku zbędnego i zużytego, zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ, Modułu Środki Trwałe) oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, kreatywność, negocjowanie
APLIKUJ TERAZ