Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127082

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem
komputera powyżej 4 godzin dziennie,  zagrożenie korupcją 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy
i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce
parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania
stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty związane z funkcjonowaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym m.in. dotyczące powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesów Centrum Łukasiewicz, nadawania statutu Centrum Łukasiewicz, wyznaczania przedstawiciela Ministra do Rady Centrum Łukasiewicz, wyznaczania programów strategicznych do realizacji przez CŁ, przyznawania oraz rozliczania środków finansowych przekazanych CŁ oraz instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz monitorowania realizacji zadań w zakresie przyznanych środków finansowych CŁ, w szczególności na programy strategiczne oraz inne programy.
 • Przeprowadza analizy planów i sprawozdań w celu przygotowania dokumentów zatwierdzających.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w sprawach dotyczących Sieci Badawczej Łukasiewicz w celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz właściwej interpretacji obowiązujących przepisów
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych i obowiązujących procedur oraz opinii do projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących Sieci Badawczej Łukasiewicz w celu prawidłowej realizacji uprawnień Ministra.
 • Proponuje rozwiązania mające na celu usprawnienie sprawowania nadzoru nad Centrum Łukasiewicz (procedury, instrumenty organizacyjne i prawne) oraz prowadzi sprawy związane z ewaluacją działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, w celu jej systematycznej oceny i doskonalenia.
 • Współpracuje w ramach realizacji spraw związanych z: nadzorem Ministra nad realizacją zadań przez podmiot zarządzający Wirtualnym Instytutem Badawczym, realizacją umowy z podmiotem zarządzającym wirtualnym instytutem badawczym, realizacją porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dot. współpracy w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Polskiej Nauki.
 • Współpracuje w zakresie prowadzenia spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu państwa w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka, projektu planu finansowego Ministerstwa, projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz przygotowywaniem sprawozdania z wykonania budżetu w ramach właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz wraz z aktami wykonawczymi , ustawa o Funduszu Polskiej Nauki,
 • Znajomość przepisów dot. kontroli i audytu w administracji publicznej
 • znajomość przepisów dot. rachunkowości
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe - kierunek prawo lub administracja lub finanse
 • przeszkolenie z zakresu finansów publicznych
 • 1 rok - doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą bądź nadzorem w jednostkach sektora finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ