Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129148

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu pomocy publicznej, m.in. proponuje rodzaje pomocy publicznej w programach operacyjnych, udziela wyjaśnień związanych z pomocą publiczną
 • Analizuje przepisy w celu optymalizacji rozwiązań w zakresie pomocy publicznej
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo (w tym na poziomie UE) oraz standardy, rekomendacje, wytyczne, opinie, mające wpływ na realizację programów operacyjnych w zakresie pomocy państwa
 • Opiniuje dokumentację konkursową, w tym w szczególności kryteria wyboru projektów, wzory umów
 • Organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów (np. pozakonkursowych, niekonkurencyjnych), m.in. przygotowuje dokumentację projektową, opiniuje dokumenty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, szczególnie programów POIR i FENG
 • Znajomość zasad dot. udzielania pomocy publicznej
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ