Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129518

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje plany finansowe, projekty wniosków o zmianę planów finansowych, harmonogramy wydatków i ich zmiany, zapotrzebowania na środki, a także informacje dotyczące zaangażowania i wykonania wydatków
 • Sporządza zestawienia i sprawozdania dotyczące zadań należących do właściwości Wydziału w podziale na części budżetowe
 • Prowadzi bazy danych zawierające informacje na temat poziomów kwalifikowalności poszczególnych stanowisk pracy, na których zatrudnione są osoby realizujące zadania na rzecz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ), Mechanizmu Finansowego (MF) EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)
 • Analizuje dane z zakresu właściwości Wydziału w podziale na części budżetowe, w szczególności dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz naliczenia należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Pozyskuje i analizuje dane z poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w układzie zadaniowym
 • Przygotowuje sprawozdania i zestawienia, analizuje dane w poszczególnych grupach pracowniczych oraz komórkach organizacyjnych pod kątem części budżetowych, źródeł finansowania, wykorzystania etatów
 • Przygotowuje sprawozdania i zestawienia, dotyczące budżetu na wynagrodzenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze finansowym albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu planowania środków na wynagrodzenia
 • Znajomość zasad związanych z prowadzeniem sprawozdawczości i statystyki kadrowej
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ