Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129636

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniu urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie analiz strategicznych w obszarze związanym z cyfryzacją, monitoruje i analizuje zmiany w obszarze budowy i rozwoju e-administracji oraz przygotowuje materiały w zakresie wybranych procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych związanych z obszarem cyfryzacji administracji publicznej
 • Koordynuje sprawy związane z programowaniem i wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego na lata 2021-2027
 • Realizuje zadania w zakresie planowania i koordynacji wdrażania programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.
 • Uczestniczy w pracach komitetów sterujących, komitetów monitorujących i grup roboczych (w tym międzynarodowych) związanych z tematyką funduszy strukturalnych i społeczeństwa informacyjnego
 • Współdziała w realizacji zadań w zakresie zapewnienia wsparcia merytorycznego dla Ministra Cyfryzacji w zakresie strategicznych dokumentów rządowych
 • Prowadzi inne sprawy w zakresie tworzenia programów strategicznych i polityk publicznych w obszarze cyfryzacji (w tym współpracą międzynarodową)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu: systemu i źródeł prawa, procesu legislacyjnego, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o finansach publicznych, zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, funduszy unijnych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, negocjowanie, komunikacja, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ