Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129938

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca administracyjno - biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Analizuje i weryfikuje cele i mierniki budżetu zadaniowego oraz zadań, podzadań i działań opracowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komórki organizacyjne urzędu.
 • Dokonuje analizy i oceny wielkości planistycznych i sprawozdawczych stanowiących podstawę opracowania projektu budżetu w układzie zadaniowym, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym.
 • Bierze udział w opracowaniu projektu budżetu, w tym w układzie zadaniowym oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 • Bierze udział w opracowywaniu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym oraz informacji rocznej z wykonania wydatków w układzie zadaniowym oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 • Opiniuje i weryfikuje wprowadzane przez dysponentów do systemu TREZOR wnioski o decyzje budżetowe dotyczące uruchomień środków z rezerw celowych w odniesieniu do rezerw będących we właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów o projektach: budżetu w układzie zadaniowym oraz informacji o wykonaniu budżetu w układzie zadaniowym, z przeznaczeniem dla potrzeb komisji sejmowych i senackich oraz Ministerstwa Finansów.
 • Współpracuje z Ministerstwem Finansów i innymi resortami w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku.
 • Przygotowuje opinie i prowadzi korespondencję w sprawach dotyczących budżetu, w tym budżetu zadaniowego. Przygotowuje odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze finansów publicznych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na wszczęcie procedury zmierzającej do zapewnienia dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą "poufne".
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego, kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ