Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129930

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • praca w terenie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym
  oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności kontrolne, zgodnie z wymogami ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardami kontroli w administracji rządowej, a także kontrole komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Kieruje pracą zespołu kontrolującego w trakcie przeprowadzanej kontroli, w tym podejmuje decyzje w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących zespołu oraz nadzoruje pracę pozostałych członków zespołu kontrolującego
 • Opracowuje dokumenty pokontrolne z przeprowadzonych kontroli wraz z aktami kontroli
 • Opracowuje, w oparciu o poczynione ustalenia, informacje o wynikach kontroli, w tym przedstawia oceny kontrolowanych zagadnień oraz propozycje działań stanowiących odpowiedź na ustalenia kontroli
 • Rozpatruje zastrzeżenia zgłoszone do treści dokumentów pokontrolnych oraz formułuje propozycje zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i poprawy efektywności działania kontrolowanych jednostek lub komórek
 • Analizuje odpowiedzi kierowników kontrolowanych jednostek lub komórek, dokonuje oceny stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych oraz proponuje dalszy tryb postępowania w przypadku stwierdzenia niepełnego wdrożenia badanego zalecenia pokontrolnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze kontroli lub audytu albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomośc przepisów ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o instytutach badawczych, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości
 • Znajomość Standardów kontroli w administracji rządowej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współpraca, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ