Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130161

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • księguje wyciągi banków oraz wszelkie dokumenty będące podstawą dokonania przypisu należności w zakresie dochodów budżetowych, uzgadnia poprawność dokonanych zapisów, przygotowuje przekazanie dochodów do Ministerstwa Finansów oraz przygotowuje przelewy zwrotów nadpłat i nienależnie wniesionych opłat koncesyjnych i kar
 • monitoruje stany zadłużenia, weryfikuje terminowość i prawidłowość obliczania corocznych opłat wnoszonych przez Przedsiębiorców z tytułu uzyskania przez nich koncesji oraz kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa URE
 • prowadzi korespondencję z koncesjonariuszami oraz komórkami organizacyjnymi URE w zakresie poboru opłat koncesyjnych i kar pieniężnych, w tym wezwań do zapłaty oraz współpracuje i uzgadnia należności w zakresie dotyczącym windykacji należności, w tym przekazuje informację o wpłatach podmiotów, w stosunku do których prowadzone są czynności windykacyjne
 • sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe w zakresie dochodów, w szczególności: Rb-27, Rb-N, sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Informację dodatkową oraz inne informacje z zakresu realizacji dochodów budżetowych
 • wycenia należności na dzień bilansowy, w tym nalicza odsetki, urealnia wartości należności poprzez dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych
 • uzgadnia ewidencje oraz inwentaryzację sald kont analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
 • sporządza informację z zakresu realizacji dochodów Urzędu dla potrzeb Kierownictwa, współuczestniczy w analizie i planowaniu
 • uczestniczy w procesie tworzenia, aktualizacji i projektowania zmian do istniejących procedur i zasad wewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub windykacji należności w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
 • Dobra znajomość szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych
 • Dobra znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi MS Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Program księgowy Xpertis
 • Bankowość elektroniczna NBP
 • Umiejętność stosowanie prawa w praktyce
APLIKUJ TERAZ