Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132770

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Opracowuje wkład do zbiorczego planu budżetu cz. 24 w zakresie proponowanych kwot dotacji oraz opracowania wykazu rekomendowanych przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych instytucji kultury pozostających we właściwości Departamentu.
 • Analizuje wnioski dotyczące dokonywania bieżących zmian w planach finansowych nadzorowanych jednostek.
 • Dokonuje analizy rzeczowo-finansowej dokumentacji rozliczeniowej nadzorowanych jednostek.
 • Sporządza opinie i rekomendacje w sprawie zatwierdzenia przez Ministra sprawozdań finansowych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) instytucji podległych i nadzorowanych wpisanych do rejestru Ministra w tym przygotowuje na potrzeby Ministra rekomendacje.
 • Opracowuje informacje, zestawienia i wykresy na potrzeby wewnętrzne (w tym komórki właściwej ds. audytu i kontroli), Najwyższej Izby Kontroli i innych podmiotów zewnętrznych oraz przygotowuje odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Bierze udział w przygotowaniu sprawozdania łącznego ze stanu realizacji mierników przez jednostki podległe i nadzorowane przez Departament wraz z oceną efektów rzeczowych i oceną stopnia realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez te jednostki działalności.
 • Bierze udział w przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu finansów lub księgowości lub audytu
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • znajomość przepisów z zakresu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: myślenie analityczne, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, zorientowanie na klienta.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ