Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132807

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza dla dysponenta części 15 i 37 budżetu państwa, dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz na potrzeby komisji sejmowych i senackich objaśnienia i uzasadnienia do ocen realizacji budżetu w zakresie wykonania dotacji i subwencji przyznanych jednostkom w części 37 Sprawiedliwość.
 • Sporządza uzasadnienia i objaśnienia do projektu budżetu w zakresie planowanych wysokości dotacji i subwencji przyznawanych jednostkom w części 37 Sprawiedliwość na potrzeby ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz komisji sejmowych i senackich.
 • Opiniuje na wniosek departamentów właściwych do spraw legislacyjnych projekty aktów normatywnych przedstawianych Ministrowi Sprawiedliwości do uzgodnienia przez inne podmioty w aspekcie skutków finansowych projektowanych regulacji dla budżetu resortu oraz ustala na wniosek departamentów (biur) skutki finansowe projektowanych przez te komórki aktów normatywnych.
 • Opracowuje analizy, zestawienia, sprawozdania, uzasadnienia i informacje dotyczące obszaru szeroko rozumianej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości dla potrzeb sprawowania przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej tych jednostek, jak również dokonuje weryfikacji tego rodzaju materiałów opracowanych przez inne podmioty.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, dezyderaty komisji, zapytania dziennikarskie, zapytania Najwyższej Izby Kontroli, opracowuje projekty stanowisk (np. notatek służbowych, opinii, informacji) w sprawach z zakresu finansów publicznych i gospodarki finansowej jednostek resortu sprawiedliwości.
 • Przygotowuje wystąpienia Ministra Sprawiedliwości oraz Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej wykonującego zadania dysponenta właściwych części budżetu państwa w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (ekonomia)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku zajmującym się budżetem lub finansami
 • Umiejętność posługiwania się komputerem i pracy w środowisku MS Office
 • Umiejętność redagowania pism, notatek, raportów i analiz
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe (zarządzanie finansami),
 • Przeszkolenie z procedury opracowywania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości
APLIKUJ TERAZ