Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133028

Warunki pracy


 • praca biurowa przy użyciu komputera w siedzibie pracodawcy;
 • praca w wymiarze 8 godzin tj. od 8.00-do 16.00 w dni robocze;
 • praca w zespole;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Inspekcji;
 • wykonywane zadania często pod presją czasu;

Zakres zadań

 • sporządza projekty planu budżetu, zapotrzebowań, harmonogramów wydatków, sprawozdawczość w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 • prowadzi ewidencję księgową w systemie finansowym PROBIT majątku trwałego Urzędu we współpracy ze stanowiskiem ds. Obiegu Dokumentacji;
 • pełni funkcję administratora Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w ramach jednostki;
 • pełni zadania koordynatora systemu płacowego MACROLOGIC w celu prawidłowego funkcjonowania systemu
 • sprawdza otrzymane dowody księgowe pod względem formalno - rachunkowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne, zarządzanie, prawo, prawo administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego z czego minimum 3 lata w obszarze finansów publicznych
 • znajomość Informatycznego Systemu Obsługi budżetu Państwa TREZOR;
 • bardzo dobra obsługa komputera MS Office w szczególności MS Excel;
 • kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie z wykonywaniem zadań pod presją czasu
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia Podyplomowe z zakresu finansów publicznych, rachunkowości lub pokrewne;
 • Kursy i szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.
APLIKUJ TERAZ