Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133062

Warunki pracy

Departament Nadzoru i Kontroli mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków
inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;stanowisko pracy zagrożone korupcją;

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Krajowego Planu Odbudowy z zakresu udzielania zamówień publicznych.
 • Przygotowuje opinie/odpowiedzi na pytania w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Opiniuje sprawy związane z tematyką zamówień publicznych na wniosek innych komórek organizacyjnych.
 • Przygotowuje raporty i plany kontroli dla jednostek nadzorujących.
 • Bierze udział, adekwatnie do potrzeb, w przygotowaniu i prowadzeniu kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub innych podmiotów w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, z wyłączeniem kontroli należących do właściwości Departamentu Bezpieczeństwa w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz ochrony informacji niejawnych oraz Wydziału Kontroli 2 (z zastrzeżeniem zadania 8) oraz bierze udział w przeprowadzaniu kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych przez podmioty kontrolowane.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie zadań Wydziału Kontroli 3 oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na sprawy wpływające do Wydziału Kontroli 3 (np. skargi, wnioski).
 • Bierze udział, adekwatnie do potrzeb, w kontrolach prowadzonych przez Wydział Kontroli 2.
 • Przeprowadza szkolenia dla beneficjentów projektów finansowanych ze środków europejskich z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych.
 • Wiedza z zakresu zasad wdrażania projektów.
 • Wiedza z zakresu zasad wdrażania projektów.
 • Znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli.
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej.
 • Komunikacja.
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów.
 • Myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność współpracy z tzw. trudnymi klientami.
 • Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Umiejętność dobrego zarządzania czasem.
APLIKUJ TERAZ