Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133496

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • praca w sytuacjach stresowych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole resortowe, w tym wykonuje następujące czynności: sporządza upoważnienia, zawiadomienia i programy kontroli, ustala stan faktyczny w trakcie prowadzonych kontroli, uczestniczy w pracach zespołu kontrolnego, dokumentuje i przedstawia ustalenia z przeprowadzanych kontroli, sporządza dokumenty z wynikami kontroli, prowadzi akta kontroli.
 • Opracowuje zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, prokuratury i innych organów.
 • Monitoruje realizację zaleceń przedstawionych w Wystąpieniach pokontrolnych/Sprawozdaniach z kontroli oraz dokonuje okresowej oceny realizacji wniosków pokontrolnych przez skontrolowane jednostki.
 • Sporządza sprawozdania i informacje o działalności kontrolnej ministerstwa, w tym w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Przygotowuje informacje w zakresie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Ministerstwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.
 • Realizuje zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości
APLIKUJ TERAZ