Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133586

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Przygotowuje dokumentację analityki księgowej, wystawia druki OT-(przyjęcie środka trwałego do ewidencji), LT-(likwidacja środka trwałego), PT-(przekazanie środka trwałego);
 • Koordynuje prace związane z procesem inwentaryzacji;
 • Prowadzi karty indywidualnego wyposażenia pracowników oraz karty wyposażenia pomieszczeń;
 • Opisuje faktury zakupu numerami inwentarzowymi;
 • Uzgadnia ewidencję analityczną z ewidencją syntetyczną;
 • Weryfikuje rozliczenia pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę z posiadanego majątku;
 • Uaktualnia dane ewidencyjne w zakresie majątku w szczególności związanych z: wynikami inwentaryzacji, protokołami likwidacji oraz zmianą miejsca użytkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie ewidencji środków trwałych;
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS;
 • Kompetencje: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, współpraca w zespole, myślenie analityczne, orientacja na klienta.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ