Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133561

Warunki pracy

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów dotyczących rozwoju rzemiosła i usług regionalnych oraz projektów dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego (tj. przygotowuje dokumentację projektową; identyfikuje potrzeby beneficjentów na wsparcie zewnętrzne; prowadzi bieżącą współpracę z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Izbami i Cechami Rzemieślniczymi oraz beneficjentami projektów),
 • opracowuje rozwiązania merytoryczne i systemowe na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła;
 • monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów dotyczących wsparcia rzemiosła i usług regionalnych oraz projektów dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego;
 • prowadzi obsługę petycji, wystąpień, interpelacji i zapytań poselskich; monitoruje stan prawny i orzecznictwo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych związanego z tworzeniem aktów prawnych lub w obszarze przedsiębiorczości
 • Znajomość ustawy o rzemiośle
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Kodeksu cywilnego
 • Znajomość problematyki z zakresu szkolnictwa zawodowego, funkcjonowania rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ