Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136761

Warunki pracy

  • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Realizuje i koordynuje działania związane z obsługą finansowo-rozliczeniową projektów, w tym w szczególności na bieżąco monitoruje wydatki.
 • Nadzoruje wydatkowanie dofinansowania, celem zapewnienia jego poprawności, oraz weryfikuje dokumentację księgowo-finansową dotyczącą operacji i transakcji związanych z realizacją projektów.
 • Analizuje postęp finansowy i przedstawia raporty w tym zakresie kierownictwu projektów, celem umożliwienia podejmowania odpowiednich działań zarządczych.
 • Weryfikuje wydatki i opisuje dokumenty finansowe pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 • Obsługuje plan finansowy projektów, w tym dokonuje przesunięć między rozdziałami i paragrafami. Zadanie 6
 • Przygotowuje dokumentację sprawozdawczą, w tym wnioski o płatność, oraz sporządza zapotrzebowanie na środki finansowe.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w zakresie obsługi finansowo -rozliczeniowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego rozliczanie projektów, w tym co najmniej jednym projekcie o wartości nie mniejszej
niż 4 000 000 zł
 • przeszkolenie rozliczanie projektów europejskich
 • bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym planowania finansowego,
 • znajomość dokumentacji projektowej, zwłaszcza w ramach FERS,
 • wiedza z zakresu funduszy UE, w tym rozliczania projektów EFS+,
 • znajomość zasad FERS, kwalifikowalności kosztów oraz zasad finansowania programów,
 • znajomość narzędzi elektronicznych wspierających rozliczanie projektów,
 • umiejętność sporządzania wniosku o płatność i obsługi CST2021,
 • zaawansowana obsługa programów MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • praca pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ