Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136844

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Opracowuje, analizuje i opiniuje instrukcje oraz dokumenty dla przedstawicieli Polski w organach – ABII, GBŚ oraz BRRE.
 • Prowadzi bieżącą współpracę z GBŚ (w tym z Biurem Regionalnym w Warszawie) oraz przygotowuje udział przedstawicieli ministerstwa w spotkaniach gubernatorów GBŚ i innych spotkaniach związanych z działalnością GBŚ i MIF.
 • Współpracuje z dyrektorem wykonawczym w GBŚ i ABII oraz z przedstawicielami krajów konstytuanty, do której należy Polska w GBŚ i ABII. Opracowuje wytyczne i instrukcje dla ww. dyrektorów prezentowane na forum GBŚ oraz ABII.
 • Opracowuje wystąpienia oraz tezy do rozmów dla członków kierownictwa MF w zakresie kwestii związanych z ABII, GBŚ, BRRE w celu prezentowania ich na forum międzynarodowym.
 • Analizuje i opiniuje raporty międzynarodowych instytucji finansowych dotyczących kluczowych zagadnień omawianych na forum MIF w celu dalszego ich wykorzystania w pracach ministerstwa i innych organów administracji.
 • Współpracuje z innymi resortami oraz właściwymi komórkami w Ministerstwie Finansów.
 • Przygotowuje udział delegacji Ministerstwa Finansów w dorocznym spotkaniu gubernatorów GBŚ oraz ABII w celu należytego wypełniania obowiązków wynikających z członkostwa Polski w GBŚ oraz ABII.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z instytucjami międzynarodowymi (w tym UE) lub w obszarze współpracy międzynarodowej (w sektorze publicznym lub prywatnym)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami MIF i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów międzynarodowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu instytucji i instrumentów finansowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
APLIKUJ TERAZ