Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137108

Warunki pracy

  • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • presja odpowiedzialności za środki publiczne w ogromnej kwocie;
 • praca pod presją czasu;
 • praca pod presją czasu, wynikającą z często bardzo krótkich terminów na realizację zadań określonych przez Kierownictwo MZ;
 • wykonywanie powierzonych działań często uzależnione od szybkiej i efektywnej współpracy z uczelniami – współpraca z klientem zewnętrznym

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru merytorycznego nad uczelniami medycznymi, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych jednostek.
 • Prowadzi sprawy związane z finansowaniem działalności uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w tym dotyczące podziału subwencji dla uczelni medycznych przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dokonanego wg zasad określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 • Prowadzi sprawy związane z analizą przekazywanych przez uczelnie medyczne planów rzeczowofinansowych oraz sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 • Prowadzi sprawy formalno–organizacyjne dotyczące szpitali klinicznych, w celu realizacji zadań ustawowych.
 • Bada zgodność z prawem uchwał senatów uczelni medycznych oraz Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w celu realizacji zadań ustawowych.
 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykorzystaniem przez uczelnie i jednostki naukowe dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów w celu zapewnienia zgodnego z prawem gospodarowania środkami budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie ekonomii lub finansów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań w obszarze finansów
 • wiedza z zakresu przepisów ustawy o finansach publicznych
 • wiedza z zakresu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie finansów uczelni
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra znajomość MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • komunikatywność
 • język angielski poziom B2
APLIKUJ TERAZ