Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137167

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • pracą po godzinach na wniosek i za zgodą pracodawcy

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi na bieżąco analizę wypłaconych i planowanych do wypłaty wynagrodzeń tzw. prognozę wynagrodzeń, a także przygotowuje raporty i zestawienia płacowe oraz monitoruje plan, zaangażowanie i wykonanie wynagrodzeń w podziale na źródła finansowania i inne stosowane słowniki według, których zapewniana jest rzetelna informacja płacowa celem dokonywania kontroli wydatkowania środków na wynagrodzenia i sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej
 • kompleksowo i terminowo nalicza wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in. prowadzi karty wynagrodzeń, sporządza listy płacy i przelewy płacowe, nalicza zasiłki chorobowe, rozlicza potrącenia z wynagrodzeń oraz prowadzi rozliczenia dotyczące wynagrodzeń ryczałtowych za pracę w komisji egzaminacyjnej funkcjonującej w PAA, wynagrodzeń bezosobowych, a także obsługuje wypłaty rent dla byłych pracowników PAA, zgodnie z planem finansowym, celem zapewnienia prawidłowych i terminowych wypłat
 • sporządza i przekazuje do księgowości comiesięczne dyspozycje zaangażowania wynagrodzeń celem ujęcia w ewidencji księgowej zrealizowanych i planowanych do realizacji wynagrodzeń, składek ZUS od pracodawcy, składek funduszu pracy i składek na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w podziale na źródła finansowania
 • sporządza sprawozdania budżetowe (Rb-70), statystyczne oraz inne wymagane przepisami prawa i obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie wynagrodzeń, w celu działania zgodnego z prawem
 • prawidłowo sporządza i przekazuje deklaracje dot. PFRON, ZUS, ZUS-IWA, deklaracje do Urzędu Skarbowego, przygotowuje dane dot. umów zleceń celem przekazania do ZUS oraz prowadzi obsługę PPK i ZFŚS celem działania zgodnego z przepisami prawa
 • angażuje wnioski o nabór/zatrudnienie oraz wnioski związane ze zmianami wynagrodzenia celem zabezpieczenia środków w planie finansowym na wynagrodzenia
 • sporządza informacje/notatki/wyjaśnienia/ oraz tworzy odpowiedzi w sprawach dotyczących budżetu wynagrodzeń w ramach zapytań poselskich, podania danych w trybie informacji publicznej oraz w zakresie prowadzonych kontroli finansowych, w tym NIK - w celu przedłożenia prawidłowych danych wynikających z ewidencji płacowej
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w ramach realizowanych zadań po zakończeniu okresu przechowywania w komórce, w tym również w elektronicznym obiegu zarządzania dokumentami, w celu zgodności i prawidłowości działania z przepisami prawa w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne wyższe i studia podyplomowe z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania i rozliczania wynagrodzeń
 • Znajomość przepisów prawa - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów prawa - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów prawa - ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość przepisów prawa - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w administracji publicznej oraz organizacja funkcjonowania administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość programu Płatnik
 • Dobra znajomość programu Quorum w zakresie modułu Płace i ARP
 • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MsOffice: Word, Excel, Outlook oraz Internet)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi wynagrodzeń
 • Przeszkolenie w zakresie analizy danych
APLIKUJ TERAZ