Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137277

Warunki pracy • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (Instytucje w systemie wdrażania funduszy unijnych, Komisja Europejska);
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Uczestniczy we wdrażaniu i efektywnym wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w sektorze energetyki i kultury, w tym: opiniuje dokumenty wdrożeniowe, bierze udział w przygotowaniu kryteriów i zasad wyboru projektów, przygotowuje interpretacje stanowisk Ministerstwa, prowadzi konsultacje i uzgodnienia.
 • Uczestniczy w procesie koordynacji wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w części zakresu komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
 • Uczestniczy w przygotowaniu i aktualizacji tych programów oraz dokumentów dotyczących realizacji programów (w tym: szczegółowego opisu osi priorytetowych programów, wzorów umów, wytycznych, zaleceń, rekomendacji);
 • Monitoruje stan przygotowania i realizacji programów i projektów m.in. przygotowuje informacje dot. statusu projektów, monitoruje postęp rzeczowy i finansowy, identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji oraz przygotowuje propozycje rekomendacji działań naprawczych;
 • Uczestniczy w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych w szczególności w obszarze energetyki, bądź instrumentów finansowych.
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami;
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność obsługi MS Office – Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, myślenie analityczne
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ