Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Inspektor
Miejsce pracy: Otwock

Wymiar etatu

1,00 (pełny)

 

Biuro/Stanowisko

Inspektor

 

Wydział

Wydział Administracyjny

 

Zakres obowiązków

 • Pozyskiwanie informacji związanych z programami operacyjnymi oraz możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań powiatu
 • Informowanie komórek organizacyjnych starostwa o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie poradnictwa w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Unijnych oraz pozostałych krajowych źródeł finansowania (wnioski o dofinansowanie).
 • Koordynacja i nadzór na realizacją projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych przy współpracy z komórkami organizacyjnymi starostwa lub jednostkami organizacyjnymi powiatu
 • Nadzorowanie rozliczania projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych
 • Współpraca z innymi samorządami i instytucjami w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych
 • Weryfikację poprawności dokumentów oraz ich archiwizację.
 • Raportowanie i sprawozdawczość w zakresie
 • Wsparcie komórek organizacyjnych w korespondencji z instytucjami oceniającymi wniosek o dofinansowanie.

Warunki pracy

 • Praca na stanowisku biurowym związana z bezpośrednią obsługą pracowników, w siedzibie urzędu przy ul. Komunardów 10, w godzinach poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00, z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju.
 • Praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner.
 • Praca wymaga samodzielności, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przygotowywaniem propozycji rozwiązań danego zagadnienia (problemu).
 • Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu.
 • Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie

Wyższe I stopnia w zakresie: administracji, ekonomii, lub Studia Podyplomowe w zakresie funduszy europejskich

 

Staż pracy

Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 2 lata na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

 

Znajomość aktów prawnych

 • Kodeks cywilny;
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Regulamin Pracy Starostwa;

Umiejętności

 • Biegła znajomość pakietu Office,
 • Analiza i interpretacja dokumentów urzędowych,
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych,
 • Kreatywność i determinacja w dążeniu do osiągania założonych celów.

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Wykształcenie

Wyższe II stopnia w zakresie administracji, ekonomii, prawa.

 

Doświadczenie zawodowe

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze funduszy europejskich.
 • Ukończenie szkoleń lub kursów związanych z funduszami europejskimi.

Wiedza specjalistyczna

Doświadczenie w kierowaniu projektami dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej i w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie a także umiejętność zdobywania podstawowych informacji o dofinansowaniu ze środków krajowych i europejskich, w tym zwłaszcza w nadchodzącej perspektywie unijnej.


Uprawnienia zawodowe lub inne umiejętności

Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny - podpisany własnoręcznie.
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego).
 • Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego) - podpisana własnoręcznie.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie odnośnie pracy w organach samorządu terytorialnego lub kserokopia zaświadczenia o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dostępne w BIP Powiatu Otwockiego).
 • Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (np. kopia dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 • Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, umów zleceń, zaświadczeń o odbyciu stażu).
 • Kopie dokumentów potwierdzających ewentualną niepełnosprawność.

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać - w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego (www.bip.powiat-otwocki.pl), to jest do dnia 27 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400

Otwock osobiście lub drogą pocztową;

 

w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty aplikacyjne można przesłać na adres: sekretarz@powiat-otwocki.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 • O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Otwocku moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Kadr Starostwa Powiatowego w Otwocku. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
 • Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.
APLIKUJ TERAZ