Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Ogłoszenie numer: 7076721, z dnia 2022-06-13

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oddział Pozyskiwania i Realizacji Projektów

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 60/2022

liczba etatów: 1


wykształcenie: wyższe


Zakres obowiązków:
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie zadań oddziału
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego oraz kontrola rozliczenia udzielonych dotacji
 • weryfikacja dokumentów konkursowych oraz sprawozdań z wykonania zadań publicznych, na realizację których przekazano dotacje z budżetu województwa wielkopolskiego
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na realizację przedsięwzięcia
 • przygotowywanie projektów umów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego
  i realizacją przedsięwzięć
 • realizacja zadań wynikających z projektów / przedsięwzięć, w których uczestniczy Departament
Wymagania niezbędne:
 • min. 3-letni staż pracy
 • znajomość Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego
 • znajomość zapisów ustawy o samorządzie województwa, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych
 • gotowość do krajowych/ zagranicznych wyjazdów służbowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność prowadzenia analiz porównawczych
 • prawo jazdy kat. B
Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności. Praca związana z wyjazdami służbowymi (krajowymi i zagranicznymi).

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  •  „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530). Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ