Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 117331

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- praca administracyjno - biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa


- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


- pomieszczenie biurowe.

Zakres zadań

 • opracowuje informacje stanowiące podstawę podziału środków planowanych na wydatki w danym roku budżetowym na zadania, podzadania i działania w układzie budżetu zadaniowego
 • sporządza plany finansowe oraz zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych, środków europejskich, Funduszu Wsparcia Policji oraz dokonuje comiesięcznych rozliczeń wydatków poniesionych w danym miesiacu w układzie budżetu zadaniowego
 • wykonuje zadania związane z opracowywaniem Decyzji KWP zs. w Radomiu dotyczącą jednorazowego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w związku ze służbą w Policji
 • sporzadza projekt roczny budżetu jednostki w ramach przyznanych limitów
 • dokonuje podziału planu finansowego na poszczególne rozdziały, paragrafy, pozycje analityczne, przygotowuje wnioski do zatwierdzenia podziału planu na poszczególne wydziały zaopatrujące oraz zestawienia podziału planu (zmian w plane) na poszczególne pozycje analityczne oraz wprowadza aktualny plan finansowy oraz zmiany w planie do programu księgowego SWOP
 • obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR
 • prowadzi bieżącą analizę wydatków budżetowych, sporządza wnioski o przesunięcie w planie finansowym do KGP wniosków o przyznanie dodatkowych środków
 • dokonuje podziału przyznanych środków w ramach układu wykonawczego na poszczególne służby logistyczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • znajomość ustaw:o Policji, dyscypliny finansów publicznych, o finansach publicznych, ustawy budżetowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • umiejetność obsługi pakietów biurowych MS Office
 • umiejętność interpretacji przepisów, komunikowania się, współpracy i pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, kreatywność i samodzielność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejetność rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ