Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117378

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Nalicza uposażenia policjantów i wynagrodzenia pracowników, pozostałe należności z tytułu odpraw dla zwolnionych ze służby, nagród rocznych i jubileuszowych oraz innych świadczeń, w tym: zasiłków pogrzebowych i na zagospodarowanie dopłat do wypoczynku, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego.
 • Sporządza comiesięczne zestawienia list płac policjantów i pracowników oraz cotygodniowe zestawienia z list dodatkowych należności oraz klasyfikuje wydatki budżetowe.
 • Sporządza listy dodatkowych należności umów zleceń i umów o dzieło.
 • Prowadzi karty uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządza i wysyła drogą elektroniczną deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RSA,RZA za dany miesiąc rozliczeniowy oraz informacje o dochodach PIT-11, deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR.
 • Wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP-7) na podstawie kart wynagrodzeń i uposażeń.
 • Przygotowuje sprawozdania i dane analityczne z zakresu wydatków osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w obszarze płac i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość zagadnień finansowo-płacowych dotyczących ustaw: o Policji; o pracownikach urzędów państwowych; o służbie cywilnej; Kodeksu Pracy; o podatku dochodowym od osób fizycznych; o systemie ubezpieczeń społecznych; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz odpowiednio aktów wykonawczych,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz programu "Płatnik - przekaz elektroniczny".
 • Umiejętność stosowania prawa.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ