Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117377

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Nalicza uposażenia policjantów i wynagrodzenia pracowników Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Nalicza pozostałe należności z tytułu odpraw dla zwolnionych ze służby, nagród rocznych i jubileuszowych oraz innych świadczeń, w tym: zasiłków pogrzebowych i na zagospodarowanie przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Sporządza comiesięczne zestawienia list płac policjantów i pracowników Policji oraz cotygodniowe zestawienia z list dodatkowych należności oraz klasyfikuje wydatki budżetowe, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Sporządza informacje o dochodach PIT-11, deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR, oraz rozliczanie PIT-40,
 • Prowadzi karty uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników Policji,
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku,
 • Wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego,
 • Sporządza zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) na podstawie kart wynagrodzeń i uposażeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1,5 roku w obszarze płac i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: o Policji, o pracownikach urzędów państwowych, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Umiejętność: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole,
 • Dokładność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu płac,
 • Umiejętność: pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu, rozwiązywania problemów,
 • Asertywność, komunikatywność,
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych w tym: zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej oraz zasady działania organizacji jednostek budżetowych.
APLIKUJ TERAZ