Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126970

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy


 

Zakres zadań

 • opracowuje roczny plan finansowy KWP, KMP, KPP, CBŚP oraz wprowadza zmiany tego planu w oparciu o decyzje MSW, KGP, KWP w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków do prawidłowej realizacji ustawowych zadań jednostki
 • opracowuje roczny harmonogram wydatków budżetowych oraz sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki finansowe przy wykorzystaniu specjalistycznego programu TREZOR w celu otrzymania środków finansowych na terminową realizację zadań jednostki
 • opracowuje analizy zaangażowania wydatków budżetowych oraz analizy dotyczące poziomu dodatków służbowych i średnich płac KWP, KMP, KPP w celu zapewnienia danych sprawozdawczych na potrzeby KWP i KGP przy wykorzystaniu programu płacowego
 • uczestniczy w procesie tworzenia planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy poprzez sporządzanie kalkulacji w celu dokonania podziału przyznanych środków na poszczególne pozycje budżetowe
 • sprawdza wnioski dotyczące rozpoczęcia procedur przetargowych z planem finansowym oraz planem zamówień publicznych w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków KWP
 • sporządza odpis i korektę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu określenia wysokości środków, które należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku
 • analizuje wnioski personalne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych proponowanych zmian w wynagrodzeniach i uposażeniach tych osób
 • przygotowuje dokumenty finansowe do przekazania do Archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w finansach
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej
 • szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność selekcji informacji, analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego sporządzania analiz ekonomicznych
 • umiejętność współpracy w zespole, umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w obszarze finansów publicznych
 • umiejętność obsługi programu TREZOR
APLIKUJ TERAZ