Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129890

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom  (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
-  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (państwowe jednostki budżetowe, gminy województwa łódzkiego)


Kontakty zewnętrzne:


           Kilka razy dziennie: kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, celem prowadzenia uzgodnień roboczych


Kilka razy w tygodniu: kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, celem prowadzenia uzgodnień roboczych. Wymagana jest umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
kontakty telefoniczne z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych, celem prowadzenia uzgodnień roboczych


Kilka razy w miesiącu: kontakty telefoniczne z Ministerstwem Finansów, celem pozyskania informacji dotyczących środków budżetowych.
Wymagana jest umiejętność argumentowania oraz przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny


Kilka razy w roku: kontakty telefoniczne z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi w celu dostarczenia informacji o uruchomionych dotacjach celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
kontakty telefoniczne z inspektorami NIK  w zakresie prowadzonej kontroli.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji księgowej dysponenta części 85/10 - województwa łódzkiego w zakresie: środków i dotacji przekazywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zrealizowanych dochodów budżetowych, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • obsługa księgowa rachunków bankowych w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • sporządzanie sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku zysków i strat wg wariantu porównawczego, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej. Sporządzanie sprawozdań własnych jednostkowych: budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetowych w układzie klasyfikacji zadaniowej, statystycznych w zakresie zobowiązań
 • bieżące analizowanie sald rachunków prowadzonych w NBP Oddział Okręgowy w Łodzi oraz BGK Region Łódzki w zakresie: budżetu państwa, budżetu środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, państwowych funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy
 • obsługa: systemu bankowości elektronicznej NBE (w tym aplikacji drogi awaryjnej „DRAW”), BGK24, BGK Zlecenia, NBP Collect, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, systemu finansowo – księgowego TBD-FK „Finanse i Księgowość”, aplikacji Statystyka.
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych jak również informacji dotyczących realizacji planu wydatków dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w układzie tradycyjnym i zadaniowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego oraz edytorów tekstu, znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej i finansowej, znajomość systemu informacji prawnej lub innego elektronicznego publikatora aktów prawnych konieczna jest umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, dzielenie się wiedzą z współpracownikami, osoba powinna być: odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, dyspozycyjna, wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, znajomość systemu bankowości elektronicznej NBE, umiejętność reprezentowania pracodawcy na zewnątrz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze księgowości
APLIKUJ TERAZ