Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132842

Warunki pracy


 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję majątkową w systemie informatycznym QNT w szczególności nalicza odpisy amortyzacyjne, dokonuje wyceny i przeszacowań składników majątkowych oraz prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie.
 • Przygotowuje dokumenty obrotu gospodarczego i wystawia w systemie informatycznym QNT dokumenty OT, PT i LT i inne związane z gospodarowaniem składnikami majątku jednostki na podstawie dokumentów źródłowych. Sporządza projekty umów darowizn, umów przekazania i protokołów zdawczo-odbiorczych.
 • Bierze udział w okresowych przeglądach mienia w celu dokonania wstępnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątku ruchomego, a także wnioskuje co do sposobu ich zagospodarowania lub likwidacji.
 • Nadaje numery ewidencyjne i oznakowuje składniki majątku oraz prowadzi karty osobistego wyposażenia w systemie informatycznym.
 • Sporządza i analizuje zestawienia bilansowe oraz uzgadniania składniki majątkowe pod względem ilościowo – wartościowym z ewidencją księgową.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość przepisów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym na poziomie zaawansowanym
APLIKUJ TERAZ