Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Krasnystaw
Ogłoszenie o naborze Nr 133280

Warunki pracy


 • Praca na stanowisku kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.
 • Miejsce pracy: parter budynku.
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Wejście do Komendy posiada windę, jednak wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne - nie dostosowanie szerokości drzwi i korytarzy, żadne z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie występują warunki uciążliwe / szkodliwe / niebezpieczne dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Zbiera, opiniuje, sprawdza wnioski oraz nalicza należności dla policjantów z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby oraz ryczałtu za przejazd do szkół, sporządza wykazy i z wykorzystaniem programów płacowych przekazuje je na rachunki bankowe policjantów
 • Nalicza należności równoważnika w zamian za wyżywienie w naturze dla policjantów pełniących służbę na zewnątrz
 • Przekazuje z wykorzystaniem programów płacowych pozostałych naliczonych w Komendzie należności pracowników i policjantów
 • Prowadzi podręczną ewidencję wydatków oraz uzgadnia je z wydrukami księgowymi liczników wody i ścieków
 • Przyjmuje, sprawdza i przygotowuje do wypłaty faktury za ścieki, wodę oraz służbowe telefony komórkowe
 • Dokonuje zakupu leków oraz usług weterynaryjnych związanych z leczeniem psów służbowych, przygotowuje do wypłaty faktury za zakup leków i leczenie weterynaryjne oraz współpracuje z Wydziałem Zaopatrzenia KWP w Lublinie w tym zakresie
 • Przyjmuje i sprawdza pod względem merytorycznym wnioski o „przejazd raz w roku” oraz sporządza w systemie „PŁACE” SWOP listy dodatkowych należności z tego tytułu
 • Prowadzi obsługę organizacyjno - prawną członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Sporządza archiwizację oraz brakuje zgromadzone dokumenty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Udokumentowana wiedza specjalistyczna w zakresie finansów
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy) i innych urządzeń biurowych
 • Znajomość Ustawy o Policji oraz Instrukcji Kancelaryjnej i przepisów określających sposób postępowania z dokumentami jawnymi
 • Odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ