Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 133491

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Nalicza uposażenia oraz wynagrodzenia w celu wypłaty dla policjantów i pracowników policji oraz członków korpusu służby cywilnej garnizonu śląskiego.
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk RP-7) dla osób zatrudnionych w celu wypełnienia ustawowego obowiązku płatnika w zakresie ustalenia kapitału początkowego; sporządza i zatwierdza informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników policji w celu wypełnienia ustawowego obowiązku; sporządza zaświadczenia o uposażeniu, wynagrodzeniu lub dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników w celu przedłożenia ich w bankach, MOPS, ZUS.
 • Nalicza dla policjantów nagrody roczne, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz godziny ponadnormatywne, nagrody motywacyjne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników policji w celu ich wypłacenia.
 • Nalicza należności z ubezpieczenia społecznego w celu ich wypłaty.
 • Dokonuje potrąceń z uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników policji w celu realizacji potrąceń ustawowych, zajęć prawnych, administracyjnych oraz pisemnych dyspozycji zainteresowanych pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów Ustawy o Policji, Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawy o podatku dochodowym
 • Umiejętność analizy przepisów
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy
 • Samodzielność, rzetelność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych pakietu biurowego (Word, Excel lub LibreOffice)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ