Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 136858

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy


 

Zakres zadań

 • sprawdza i nalicza należności z tytułu: podróży służbowych krajowych i zagranicznych, przejazdów do szkół, ryczałtu z tytułu przeniesienia służbowego dla funkcjonariuszy, pracowników Policji KWP, CBS oraz kosztów stawiennictwa świadka osób wzywanych przez KWP i CBŚ celem terminowej ich realizacji
 • sprawdza należności z tytułu kosztów podróży służbowych krajowych, kosztów stawiennictwa świadka zrealizowane przez KMP W-w oraz KMP/KPP ze środków w ramach przyznanej akredytywy budżetowej celem zweryfikowania ich pod względem formalno-rachunkowym
 • sprawdza naliczone należności przysługujące funkcjonariuszom z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do służby na podstawie otrzymanych list sporządzonych przez Wydziały KWP, KMP/KPP,CBŚ celem zweryfikowania ich pod względem formalno-rachunkowym
 • sprawdza dowody księgowe (faktury, rachunki, noty księgowe, listy należności itp.) celem ich weryfikacji w zakresie prawidłowości pod względem formalnym i rachunkowym, zgodności z treścią ekonomiczną operacji gospodarczych oraz zgodności z klasyfikacją budżetową
 • sprawdza wypłacone listy płac, kompletuje je zgodnie z zestawieniami i przekazuje do Sekcji Księgowości celem prawidłowego rozliczenia płatników z pobranych zaliczek
 • sporządza przelewy z rachunków bankowych w systemie komputerowym VIDEOTEL zgodnie z dowodami księgowymi uprzednio zaakceptowanymi do zapłaty w celu terminowego uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów i należności przysługujących pracownikom
 • sprawdza raporty kasowe, specyfikacje na podjęcie gotówki oraz poprawność wystawianych czeków celem weryfikacji ich prawidłowości i rzetelności
 • przygotowuje dokumenty księgowe do przekazania do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbach finansowych
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeń w sprawie rozliczenia kosztów podróży służbowych, należności dla świadków
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym programem finansowo-księgowym oraz programem bankowości elektronicznej Videotel
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1rok pracy w administracji lub przedsiębiorstwie
APLIKUJ TERAZ