Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor ds. finansowo – księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. finansowo – księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 29 grudnia 2022 r. do godz. 16.00

Numer referencyjny: 58/2022

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • Prowadzenie postępowań windykacyjnych niepodatkowych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
 • Wystawianie wezwań do zapłaty,
 • Przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • Prowadzenie ewidencji dłużników, wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych,
 • Bieżąca analiza prowadzonych spraw pod kątem konieczności rozpoczęcia działań sądowych i egzekucyjnych,
 • Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie występowaniu zaległości,
 • Kontrolowanie i monitorowanie wierzytelności przekazywanych do procesu windykacji (Centrum Obsługi Podatnika),
 • Systematyczna analiza wierzytelności w zakresie terminowości płatności,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. ZUS, COP),
 • Księgowanie przypisów nienależnie pobranych świadczeń i zwrotów z ZUS,
 • Współpraca z działami merytorycznymi w zakresie należności,
 • Uzgadnianie sald kont należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i rozliczeń ZUS;
 • Przygotowywanie danych o zaległościach do sprawozdania RB-27S i RB-N.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

 

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • minimum 2-letni staż pracy w księgowości,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji w jednostkach samorządu terytorialnego (potwierdzone zakresem czynności na stanowisku pracy),
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o egzekucji w administracji, kodeksu postepowania administracyjnego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office / Libra Office – wymagana dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego).
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe I i/lub II stopnia na kierunkach: rachunkowość, finanse, ekonomia,
 • roczny staż w księgowości budżetowej (rachunkowość budżetowa lub finanse publiczne)
 • umiejętność pracy na komputerowych systemach finansowo-księgowych (Info-System).
Pożądane kompetencje:
 • szybkość i efektywność działania,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i różnorodnością zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność brania odpowiedzialności za zadania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).
APLIKUJ TERAZ