Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo - Księgowym


Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo-Księgowym-1 etat
Inspektor ds. obsługi finansowej w Dziale Finansowo - Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • obsługa rachunków bankowych poprzez sporządzanie przelewów,
 • dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych, sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej oraz sprawdzanie zgodności operacji z dokumentami źródłowymi w celu prawidłowego odzwierciedlenia wydatków i dochodów,
 • dekretacja i uzgodnienie w księdze rachunkowej list płac,
 • dekretacja i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów zgodnie z obowiązującym planem kont i klasyfikacją budżetową oraz wg budżetu zadaniowego z uwzględnieniem źródeł finansowania,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku,
 • współudział przy opracowywaniu zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,
 • opracowywanie sprawozdawczości z realizacji przychodów i rozchodów, wydatków i kosztów budżetu,
 • sporządzanie i księgowanie bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia w systemie informatycznym.

Wykształcenie:wyższe lub średnie ekonomiczne,

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz.217)
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
 • znajomość zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • przy wykształceniu wyższym 2 letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • przy wykształceniu średnim 4 letni staż pracy i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości,
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 ),
 • doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach finansów publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na stanowisku,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca wykonywana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w trzech lokalizacjach
w zależności od potrzeb:

 • ul. Grochowska 171b – budynek w ograniczonym stopniu dostosowany do potrzeb pracowników niepełnosprawnych - posiada windy i podjazd dla niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkich co zapewnia dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. Brak toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 • ul. Ciołka 10a – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak windy; jest podjazd i przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • ul. Młynarska 37a – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest wyposażony w dźwig osobowy – platformę, korytarze są szerokie, w wyniku czego osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do pomieszczeń znajdujących się w całej lokalizacji. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Stanowisko pracy- stanowisko związane z obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, przemieszczanie się wewnątrz budynku i poza jego terenem. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabo słyszącym i niesłyszącym.

 

Oświadczenie dla Kandydatów: treść oświadczenia.

Klauzula Oświadczenie dla Kandydatów: KLAUZULA
APLIKUJ TERAZ