Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy specjalista w Departamencie Monitoringu i Pomocy Technicznej w Wydziale Monitoringu II - POPW i CEF


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko

Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy specjalista w Departamencie Monitoringu i Pomocy Technicznej w Wydziale Monitoringu II - POPW i CEF
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 8/2021

umowa na czas określony w celu zastępstwa


Podstawowe obowiązki:

 • Sporządzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji okresowych, zestawień, raportów, prezentacji i analiz z zakresu monitoringu i sprawozdawczości, m.in. w celu przygotowywania cyklicznych sprawozdań oraz informacji ad hoc na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, CUPT itd.
 • Przygotowywanie - w oparciu o dane z departamentów projektowych, systemu SL2014 oraz wewnętrznych zbiorów danych - analiz zbiorczych w Excel dotyczących realizacji projektów dla wszystkich programów wdrażanych przez CUPT, w tym przygotowywanie wizualizacji danych w postaci wykresów, przygotowywanie prezentacji podsumowujących wykonane analizy w Power Point (oraz mile widziane – również w Prezi).
 • Udział w procesie koordynowania w CUPT spraw związanych z planowaniem oraz monitorowaniem procesu realizacji celów przez komórki organizacyjne CUPT
 • Udział w procesie koordynowania w CUPT spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, w tym prowadzenie sprawozdawczości i zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem.

Wymagania niezbędne:

 • Na stanowisko Inspektor - wykształcenie średnie.
 • Na stanowisko Starszy inspektor - wykształcenie wyższe i minimum 1 lata stażu pracy/ wykształcenie średnie i minimum 4 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Starszego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych, w tym Excel, również w zakresie prezentacji danych (wykresy).
 • Bardzo dobra znajomość programów do prezentacji – minimum Power Point, mile widziane Prezi.
 • Znajomość funkcjonowania systemu SL2014.
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich związanego z monitorowaniem, sprawozdawczością oraz analizowaniem postępów i zagrożeń realizacji projektów.
 • Znajomość procedur, wytycznych i zaleceń dla perspektywy finansowej 2014–2020.
 • Wiedza w zakresie celów i sposobu realizacji programów operacyjnych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania).
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.10. Rzetelność i terminowość.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • 2List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego
dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dla kandydatów do pracy.”

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ