Dyrektor Banku

Praca Dyrektora Banku

Praca: Inspektor w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Rolnego, Leśnego oraz Opłaty Skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych


Ogłoszenie Nr OZ/110/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Rolnego, Leśnego oraz Opłaty Skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych.

Inspektor w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Rolnego, Leśnego oraz Opłaty Skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

- o charakterze formalnym -

  • wykształcenie:
    • wyższe i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
    • średnie i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

  • bardzo dobra znajomość przepisów:
    • ustawy Ordynacja podatkowa,
    • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wymagania dodatkowe:

  • wykształcenie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
  • studia podyplomowe z zakresu podatków, finansów publicznych,
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej (preferowane w obszarze podatków i opłat lokalnych),
  • umiejętność pracy z klientem zewnętrznym,
  • umiejętność stosowania przepisów podatkowych,
  • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
  • samodzielność,
  • dokładność, rzetelność.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
  • przyjmowała składane przez podatników deklaracje na podatek od środków transportowych,
  • prowadziła postępowania podatkowe
  • prowadziła korespondencję dotyczącą prowadzonych agend,
  • dokonywała zapisów w ewidencji podatkowej na podstawie składanych przez podatników deklaracji podatkowych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
  • pełny wymiar czasu pracy.
  • miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - XII piętro (wejście do budynku z podjazdem z poziomu zero, windy oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
    W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu  z klientami zewnętrznymi i pracownikami Urzędu Miasta Katowice.
Wskaźnik zatrudnienia:


W lipcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- dokumenty niezbędne -
  • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
  • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy)
- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

  • przystępując do naboru:
    • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
    • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie.
  • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
  • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
  • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
  • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
  • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać: do 9 września 2022 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/110/2022”:

  • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
    od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

  • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
  • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
  • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

 

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie - umowę o pracę,
  • wynagrodzenie zasadnicze od 3.500 zł brutto,
  • podwyżka wynagrodzenia od 1 listopada 2022 r. - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
  • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
  • nagrody jubileuszowe,
  • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
  • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
  • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
  • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
  • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
  • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
  • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

APLIKUJ TERAZ